1. Poslodavac je obvezan utvrditi identitet studenta i vršiti nadzor nad obavljanjem posla.
 2. Poslodavac potpisom i pečatom potvrđuje da je student čije je ime navedeno u Ugovoru osobno obavio navedeni posao.
 3. Poslodavac je obvezan osposobiti i upoznati studenta s mjerama zaštite na radu te osigurati potrebnu zaštitu na radu u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu (čl. 27, 28, 29).
 4. Student potpisom Ugovora uz materijalnu i krivičnu odgovornost potvrđuje da je osobno, vlastitim radom zaradio navedeni iznos u Ugovoru, te da je u vrijeme obavljanja posla imao status redovitog studenta.
 5. Student je obvezan savjesno i odgovorno izvršavati poslove koje je prihvatio, čuvati imovinu poslodavca i odgovarati za štetu koju učini poslodavcu iz nehata ili namjerno.
 6. Studentu koji loše obavi ugovoreni posao, ili napusti ugovoreni posao prije završetka, umanjit će se naknada ili se ona neće obračunati, ovisno o šteti koju je prouzročio.
 7. Studentski centar može dogovoriti veću ili manju cijenu rada od cijene predviđene cjenikom, a poslodavac (naručitelj) je dužan držati se dogovorene cijene, odnosno cijene iz Ugovora.
 8. Cijena za noćni rad, rad nedjeljom i rad na državne blagdane uvećava se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
 9. Poslodavac je dužan popuniti Ugovor u cijelosti, te ga potpisati i vratiti najkasnije u roku 15 dana po završetku ugovorenog posla ili ugovorenog obračunskog razdoblja, ako posao duže traje.
 10. Svako preinačavanje, precrtavanje ili dopisivanje na Ugovoru mora biti ovjereno potpisom i pečatom poslodavca.
 11. Poslodavac potvrđuje pečatom sva tri primjerka Ugovora, zadnji zadržava za sebe, a ostale vraća u Studentski centar na obračun.
 12. Studentski centar, po obračunu ugovora, dostavlja račun i kopiju Ugovora (neto iznos iz Ugovora povećava se za 17,50%: 12% manipulativni troškovi, 5% posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima i 0,5% posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu (NN 84/08, 152/08, 94/09 i 18/11)).
 13. Poslodavac se obvezuje da će u roku od 8 dana, od dana izdavanja računa, podmiriti račun ispostavljen na temelju ovog Ugovora.
 14. Plaćanje ukupnog iznosa poslije roka podliježe plaćanju zateznih kamata.
 15. Studentski centar se obvezuje isplatiti studentu neto zaradu u roku od 3 dana po naplati računa.
 16. Studentski centar garantira isplatu zarada za sve studente kojima je pronašao posao, a studentima koji sami pronađu posao isplata će se izvršiti nakon što poslodavac plati račun Studentskom centru.
 17. Ako student ostvari primitke preko drugih studentskih ili učeničkih udruga u Hrvatskoj dužan je pisanim putem obavijestiti Studentski centar o visini isplaćenog primitka (NN 95/05 – 68/07 čl. 44. Pravilnika o porezu na dohodak).
 18. Eventualne nesporazume ugovorne strane će nastojati riješiti dogovorom, a u nemogućnosti dogovora utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Sisku.
Studentski centar Sisak u svojstvu posrednika, izdaje Ugovor o djelu redovitog studenta temeljem odredbe članka 5. Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (NN br. 16/96 – NN br.30/08).