Poslovi

Adria Grupa d.o.o. traži studente/ice za rad

Naručitelj (poslodavac): Adria Grupa d.o.o.

Šifra ili OIB naručitelja: 06637660960

Vrsta posla: pomoćni djelatnik/ca pri poslovima deratizacije

Mjesto i adresa obavljanja posla: Sisak

Potreban broj izvođača (studenata/ica): 2

Početak i očekivano trajanje posla: 07.05.-31.05.

Radno vrijeme:  08-16h

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 5,50 EUR

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade (putni troškovi, hrana, smještaj i dr.): /

Opis posla: Ispisivanje potvrda tijekom provedbe deratizacije

Posebna znanja i vještine: /

Ostale napomene i uvjeti: /

Način i kontakt za prijavu studenata: prijava putem mail adrese : ddd@adria-grupa.hr