Poslovi

MILTONIA – pomoćni radnik na poslovima slaganja ton karata

Naručitelj (poslodavac): MILTONIA doo, Bobovica 46, Samobor
Šifra ili OIBnaručitelja: 38130307884
Vrsta posla: pomoćni radnik na poslovima slaganja ton karata
Mjesto i adresa obavljanja posla: Samobor, ul. Nikole Šubića Zrinskog 16b
Početak i očekivano trajanje posla: 02.11. – 31.12.2021.
Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 26,56 kn/sat
* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se
za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)
Potreban broj izvođača (studenata/ica): 2 – 3
Opis posla: zbog povećanog opsega posla zapošljavamo pomoćne radnike na poslovima slaganja ton karata
Radno vrijeme: rad u smjenama 06.00 – 14.00h / 14.00 – 22.00h
Način i kontakt za prijavu studenata: karmen@miltonia.com