Objave

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Temeljem članka 37. stavka 7. Uredbe (EU) 2018/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.
travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi
s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju
takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih
podataka) objavljujemo kontakt podatke službenika za zaštitu podataka

 

Zdravko Šutalo, dipl.oec
tel: 01/377 2274
fax: 01/377 2274
e-mail: zdravko.sutalo@scsisak.hr